Forschergruppe 778: "Konflikte als Signale" Zentralprojekt (Folgeprojekt)

Projektleitung
Frensch, Peter Prof. Dr. (Details) (Forschergruppen)

Mittelgeber
DFG: Forschergruppen

Laufzeit
Projektstart: 07/2009
Projektende: 06/2012

Zuletzt aktualisiert 2020-17-03 um 23:08